Wszystkie aspekty prawa gospodarczego wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej i instytucją przedsiębiorcy. Zgodnie z Prawem przedsiębiorcy, jest nim:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Ponadto, za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Co ważne, należy pamiętać, że mianem przedsiębiorcy określa się podmioty mogące brać udział w obrocie prawnym.

Pod pojęciem osoby fizycznej rozumie się każdą osobę od chwili jej narodzin do chwili śmierci. Osobie fizycznej przysługuje tzw. zdolność prawna, co oznacza, że może mieć ona prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się natomiast jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej, wyposażonej przez przepisy prawa cywilnego w osobowość prawną. Różnica między osobą fizyczną, a osobą prawną polega na tym, że osoba prawna, oprócz zdolności prawnej, od początku swojego istnienia posiada również zdolność do czynności prawnych, określaną jako zdolność do działania we własnym imieniu. Osoba fizyczna taką zdolność uzyskuje dopiero w chwili osiągnięcia pełnoletniości.

Trzecią grupę podmiotów występujących w obrocie prawnym stanowią jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, a którym odrębna ustawa nadaje zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne). Jako przykład takich jednostek należy wyróżnić spółki osobowe – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, spółki kapitałowe w organizacji oraz wspólnoty mieszkaniowe. Ułomną osobą prawną nie jest spółka cywilna.

W strukturze wewnętrznej przedsiębiorców, występuje podział ze względu na rozmiar działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorcy dzielą się na mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Analogicznie, firmy którymi zarządzają to mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a także
– jego roczny obrót netto nie przekroczył 2 milionów euro.

Pod pojęciem małego przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz
– jego roczny obrót netto nie przekroczył 10 milionów euro.

Przedsiębiorcą średnim jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a także
– jego roczny obrót netto nie przekroczył 50 milionów euro.

Wśród przedsiębiorców oddzielną grupę stanowią przedsiębiorcy zagraniczni, do których zaliczają się osoby fizyczne mające mieszkające poza granicami Polski i nieposiadające obywatelstwa polskiego, osoby prawne z siedzibą za granicą oraz jednostki organizacyjne, które nie są osobą prawną posiadającą zdolność prawną, a ich siedziby znajdują się za granicą.