Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni dwie funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna KRS polega na tym, że jest on urzędowym i jawnym zbiorem danych dotyczących podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna przejawia się w tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na uzyskanie osobowości prawnej i dokonywanie dalszych czynności prawnych. KRS funkcjonuje od 1 stycznia 2001 i zastąpił poprzednio istniejący rejestr handlowy. Główną zaletą KRS jest możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do rejestru. Każda zainteresowana osoba ma prawo otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie dotyczące danych zawartych w rejestrze, a dokument taki można uzyskać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z dwóch działów:

1) rejestru przedsiębiorców,
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Do 1 lutego 2019 do KRS włączony był również rejestr dłużników niewypłacalnych.

W rejestrze przedsiębiorców wpisane są w szczególności spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-naukowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz inne z mocy prawa. Rejestr przedsiębiorców składa się z 6 działów zawierających odpowiednio sklasyfikowane dane dotyczące zarejestrowanych przedsiębiorców.

W drugim z rejestrów, jak sama nazwa wskazuje, wpisane są stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem rejestru dłużników niewypłacalnych była rejestracja a następnie publiczne ujawnienie przypadków niesolidności lub nieudolności w spłacie długów, faktów przymusowego egzekwowania takich długów z wykorzystaniem egzekucji administracyjnej i cywilnej, jak również ogłoszenia upadłości i inne zdarzenia istotne w postępowaniu upadłościowym.

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje się na wniosek podmiotu uprawnionego, sporządzonego na urzędowym formularzu i dostarczonego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Za zdarzenie takie rozumie się każde zdarzenie, które powoduje zmianę informacji już zawartych w KRS. Przekroczenie terminu 7 dni wiąże się z nałożeniem grzywny, której wysokość nie może być wyższa niż 1000 zł. Grzywna może być ponawiana i jeżeli pomimo trzykrotnego nałożenia okazałaby się nieskuteczna to jednorazowa grzywna może być wyższa niż 1.000 zł. Łączna kwota grzywien nie może jednak przekroczyć 100 000 zł.