Jako źródła prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce można podać następujące akty i normy prawne:

  1. Prawo Unii Europejskiej,
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników obrotu gospodarczego oraz definiuje czynności podejmowane przez te podmioty w obrocie.
  3. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Kodeks reguluje zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
  4. Prawo przedsiębiorców – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), regulująca podejmowanie, prowadzeni i sposoby zakończenia działalności gospodarczej, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców.
  5. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 99 poz. 1001) – dotycząca promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  6. ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1795) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2014 r. poz. 649) w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, przeznaczony do publikacji danych o przedsiębiorcach wymaganych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisami innych ustaw, w szczególności kodeksem spółek handlowych, stanowią trzon polskiego prawa handlowego,
  7. ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Dodatkowe informacje o zasadach tworzenia, działania i likwidacji poszczególnych typów osób prawnych będących przedsiębiorcami można znaleźć w następujących ustawach:

– z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981),
– z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561),
– z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723),
– z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
– z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),
– z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934),
– z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940).

Poza tym ważne znaczenie mają:

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538)
– prawo wekslowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 282),
– prawo czekowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 283), wraz z nowelizacją (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830),
– ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300),
– ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211),
– ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331).