Umowy w obrocie gospodarczym

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Efektywny i prawidłowy udział w obrocie gospodarczym wiąże się z dopełnianiem licznych formalności, wśród których naczelne miejsce zajmuje sporządzanie i zawieranie umów. UMOWA jest jedną z podstawowych instytucji prawa i określa się ją jako zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Bardziej szczegółowa… Czytaj dalej Umowy w obrocie gospodarczym

Koncesje i zezwolenia

KONCESJA Koncesja jest aktem administracyjnym wydawanym przez organ koncesyjny, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesję stosuje się w przypadku działalności, która ma szczególne znaczenie ze względu na ważny interes publiczny lub na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Innymi słowy, koncesja jest aktem zgody władz publicznych na podjęcie i prowadzenie działalności przez określonego… Czytaj dalej Koncesje i zezwolenia

KRS

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni dwie funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna KRS polega na tym, że jest on urzędowym i jawnym zbiorem danych dotyczących podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna przejawia się w tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na uzyskanie osobowości prawnej i dokonywanie… Czytaj dalej KRS

Prawo spółek

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Pod pojęciem spółki należy rozumieć rodzaj działalności osób fizycznych lub osób prawnych oparty na umowie lub statucie, którego celem jest zazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej. Jak można się domyślić, spółki można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Ze względu na źródło regulacji spółki dzielimy na spółki cywilne unormowane w Kodeksie… Czytaj dalej Prawo spółek

Przedsiębiorca

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Wszystkie aspekty prawa gospodarczego wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej i instytucją przedsiębiorcy. Zgodnie z Prawem przedsiębiorcy, jest nim: a) osoba fizyczna, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Ponadto, za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki… Czytaj dalej Przedsiębiorca

Podstawy prawa gospodarczego

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Jako źródła prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce można podać następujące akty i normy prawne: Prawo Unii Europejskiej, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników obrotu gospodarczego oraz definiuje czynności podejmowane przez te… Czytaj dalej Podstawy prawa gospodarczego