Starszy inspektor

04.02.2023

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 114866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • obsługuje klientów zewnętrznych w Punkcie Obsługi Klienta, w tym bezpośrednio, telefonicznie i poprzez narzędzia komunikacji elektronicznej,
 • obsługuje biuro podawcze, tj. przyjmuje korespondencję przekazywaną bezpośrednio przez klientów i rejestruje ją w systemie EZD,
 • potwierdza profil zaufany.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, roporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętnoć działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka migowego
 • znajomość języka angielskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie z zakresu obslugi klienta oraz w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone"