Referent prawny

19.09.2021

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84600

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

 • Stanowisko wymagające odporności na stres.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Praca wymagająca dobrej komunikatywności i współpracy z wszystkimi pracownikami.

 • Siedziba Inspektoratu to budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów wewnętrznych regulujących działalność WIOŚ oraz monitoruje potrzeby ich modyfikacji oraz wprowadza zmiany w ich treści
 • Przygotowuje projekty umów i porozumień zwieranych przez Wojewódzkiego Inspektora
 • Monitoruje obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności WIOŚ i informuje pracowników o ich zmianach
 • Przygotowuje projekty upoważnień dla pracowników WIOŚ do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projekty pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzi rejestr i zbiór tych upoważnień i pełnomocnictw
 • Dokonuje analizy prawnej i przygotowuje dokumentację na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania WIOŚ
 • Współpracuje oraz dokonuje ocen formalno-prawnych spraw załatwianych przez inne komórki organizacyjne
 • Współdziała przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora
 • Przygotowuje materiały na potrzeby sporządzania wniosków do sądów w sprawach o wykroczenia
 • Przygotowuje materiały na potrzeby sporządzania zawiadomień składanych do prokuratury w sprawach o przestępstwa
 • Współpracuje z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych
 • Prowadzi ewidencję i przechowuje akta spraw cywilnych toczących się z udziałem WIOŚ
 • Opracowuje projekty niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania WIOŚ i usprawnienia jego pracy
 • Prowadzi rejestr skarg oraz opracowuje analizy i informacje dotyczące ich załatwiania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania karnego, Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeks Pracy, o Finansach publicznych, o Służbie cywilnej
 • Umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa
 • Terminowość, dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie prawa jazdy Kat B
 • Mile widziane uprawnienia radcy prawnego