Radca prawny

27.09.2021

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84876

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniuje rozstrzygnięcia w postępowaniach administracyjnych oraz innych dokumentach przygotowanych przez pracowników Biura
 • Sporządza pozwy przeciwko członkom zarządu spółek z o.o. w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa oraz reprezentuje Prezesa UKE przed sądami powszechnymi w tych sprawach
 • Opiniuje projekty dokumentów wewnętrznych (procedur, regulaminów) oraz zewnętrznych projektów aktów prawnych wpływających do Biura
 • Sporządza okresowe raporty i analizy z prowadzonych spraw, w szczególności dotyczących dochodzenia należności Skarbu Państwa (powództw przeciwko członkom zarządu sp. z o.o.)
 • Zapewnia bieżącą obsługę prawną Biura
 • Sporządza umowy cywilnoprawne oraz opiniuje umowy cywilnoprawne przygotowywane przez pracowników Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia pomocy prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Ordynacja podatkowa; Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks cywilny; Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; o służbie cywilnej; Prawo upadłościowe; Prawo restrukturyzacyjne; Kodeks pracy; Prawo zamówień publicznych; Kodeks spółek handlowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe