Radca prawny

22.07.2021

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81703

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub akceptuje projekty umów zawieranych przez GITD oraz projekty postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia;
 • Opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw Głównego Inspektora, jego Zastępców i Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza opinie prawne oraz udziela ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Reprezentuje Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze oraz tytuł radcy prawnego;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego związane ze świadczeniem pomocy prawnej;
 • Znajomość procedury cywilnej, sądowo-administracyjnej, karnej, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Kompetencje: komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność argumentacji i negocjowania, organizacja pracy własnej, odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych, autorskich praw majątkowych;
 • Znajomość prawa i orzecznictwa UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.