Radca prawny

22.07.2021

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81724

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: VI p.,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje w Departamencie proces przygotowywania oraz opiniowania protokołów walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz uchwał tych organów
 • Sporządza opinie prawne i udziela wyjaśnień kwestii prawnych, w szczególności związanych z realizacją polityki właścicielskiej Skarbu Państwa
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty umów i porozumień oraz ich zmian, a także innych aktów zawierających oświadczenia woli Ministra
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji administracyjnych oraz projekty zgód, oświadczeń i innych aktów decyzyjnych Ministra
 • Koordynuje w Departamencie proces opiniowania i opiniuje akty wewnętrzne Departamentu i Ministerstwa, a także przygotowuje i aktualizuje wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu
 • Występuje, na wniosek Dyrektora Departamentu, w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach z udziałem Ministra jako organu administracji publicznej oraz jako statio fisci Skarbu Państwa
 • Sporządza lub opiniuje pod względem prawnym projekty upoważnień lub pełnomocnictw zawierających oświadczenie woli Ministra oraz przygotowuje projekty upoważnień lub pełnomocnictw będących we właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej organów administracji publicznej lub podmiotów gospodarczych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny i orzecznictwa sądów w tym zakresie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność analizy złożonych procesów i dokonywania ich oceny
 • Umiejętność obsługi programów prawniczych (np. Lex, Legalis)
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe