Radca prawny

22.06.2021

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80029

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią.

Zakres zadań

 • udziela porad, konsultacji, opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez urząd,
 • opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty umów, porozumień, decyzji, postanowień i innych dokumentów opracowywanych w urzędzie,
 • dokonuje zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika, a także sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności,
 • opracowuje oraz opinjuje pod względem prawnym i legislacyjnym projekty aktów prawnych opracowywane w urzędzie,
 • sporządza i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone przez strony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze oraz ukończona aplikacja radcowska lub aplikacja prokuratorska lub aplikacja sędziowska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach administracji publicznej
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość procedur administracyjnych.
 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość przepisów związanych z udzielaniem dotacji.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 • znajomość prawa oświatowego;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • systematyczność i solidność.