pt Cze 2020

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63876

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: IV piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie bieżących porad, konsultacji i wyjaśnień w zakresie zadań Departamentu, w szczególności związanych z wykonywaniem uprawnień z akcji udziału Skarbu Państwa w spółkach
 • Opiniowanie pod względem prawnym projektów statutów, umów spółek, uchwał WZ/ZW i innych dokumentów korporacyjnych, umów cywilnoprawnych, a także pełnomocnictw i innych jednostronnych oświadczeń woli Ministra Aktywów Państwowych, a także decyzji administracyjnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne MAP oraz formułowanie brzmienia postanowień tych projektów
 • Opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów normatywnych, innych dokumentów rządowych oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra i Dyrektora Generalnego
 • Reprezentowanie Ministra i Ministerstwa w zakresie nie zastrzeżonym dla Departamentu Prawnego, w tym przygotowywanie projektów wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych, przygotowywanie stanowisk Departamentu
 • Sporządzanie projektów stanowisk Ministra wobec projektów aktów normatywnych i projektów innych dokumentów rządowych oraz stanowisk Departamentu wobec projektów wewnętrznych aktów prawnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów wystąpień do innych jednostek, organów i podmiotów w sprawach związanych z zakresem działań Departamentu, w szczególności wystąpień o interpretację prawa z zakresu właściwości tych organów
 • Udział w spotkaniach z innymi komórkami Ministerstwa, organami administracji publicznej, osobami prawnymi, w tym spółkami, instytucjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, w Sejmie, w Senacie itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną lub opiniowaniem aktów prawnych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów prawa i orzecznictwa sądów
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania spółek prawa handlowego i zasad zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi edytora tekstu oraz komputerowych programów prawniczych (np. LEX, Legalis)
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Radca Prawny

dolnośląskie / Wrocław

Publikacja: pon Sie 2020

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zatrudni radcę prawnego (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) Do obowiązków będzie należało m.in.: udzielanie porad i konsultacji prawnych organom i pracownikom w...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Radca prawny

małopolskie / Kraków

Publikacja: pt Sie 2020

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko zlokalizowane w pokoju na parterze budynku biurowego dwukondygnacyjnego . Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Radca prawny

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: czw Sie 2020

Warunki pracy •warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i pomieszczenia urzędu...

POZNAJ SZCZEGÓŁY