pon Mar 2020

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61415

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas sporządzania uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania offsetu w związku z realizacją dostaw sprzętu wojskowego w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
 • Udzielanie wsparcia prawnego podczas realizacji zadań Biura związanych z przygotowywaniem założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
 • Udział w procedurze zawierania umów offsetowych, w tym w negocjacjach warunków i zakresu realizacji przez zagranicznych dostawców sprzętu wojskowego obowiązku offsetowego w ramach umowy offsetowej zgodnego z potrzebami i priorytetami Sił Zbrojnych RP.
 • Udzielanie wsparcia prawnego podczas kontroli wykonania umów oraz przy realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością realizacji umów offsetowych.
 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas przygotowywania materiałów na potrzeby Komitetu Offsetowego oraz obsługa prawna spotkań organizowanych przez Biuro w zakresie problematyki offsetu.
 • Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Biura przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne. Opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień i innych dokumentów resortowych i pozaresortowych w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Do 1 roku doświadczenia w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość: ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej, problematyki w zakresie zasad funkcjonowania krajowego rynku uzbrojenia oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

  Referent prawno-administracyjny

  lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Publikacja: pt Mar 2020

  Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy piętrami i pokojami, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, stres związany z obsługą interesantów, obsługa urządzeń...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Referent prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pt Mar 2020

  Warunki pracy •telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym, •zagrożenie korupcją, •praca biurowa przy komputerze, •miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, •Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Urząd Ochrony Danych Osobowych

  Referent / Specjalista

  mazowieckie /

  Publikacja: nie Mar 2020

  oferujemy umowę o pracę. Główne obowiązki: przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych,...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY