07 stycznia 2020

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 59065

Warunki pracy

•warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- stres związany z pracą pod presją czasu

•miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • weryfikowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych dołączanych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, umów i porozumień zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministrem Rozwoju oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jak również innych umów cywilnoprawnych i porozumień
 • sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Ministra Klimatu i Ministerstwa
 • wykonywanie, w imieniu i zakresie działania Ministra oraz Ministerstwa, zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowo – administracyjnych i sądowych oraz egzekucyjnych w sprawach z zakresu właściwości Departamentu Prawnego
 • udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym oraz Kierownictwu Ministerstwa Klimatu w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości
 • wspomaganie komórek organizacyjnych Ministerstwa w przygotowaniu projektów wzorów umów cywilnoprawnych dołączanych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów i porozumień zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministrem Rozwoju oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jak również innych umów cywilnoprawnych i porozumień
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych i postanowień, na wniosek komórek organizacyjnych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany charakter sprawy lub stan prawny, w którym ma być wydana decyzja lub postanowienie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną lub procesową, w tym minimum 1 rok na stanowisku radcy prawnego
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość przepisów: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • komunikacja
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Radca prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: 07 stycznia 2020

  Warunki pracy•warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe- zagrożenie korupcją- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz- stres związany z pracą pod presją czasu •miejsce i...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Radca prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: 07 stycznia 2020

  Warunki pracyNowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

  Radca prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: 06 stycznia 2020

  Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY