wt Lut 2020

Oferta przeniesiona do archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 60532 z dnia 04 lutego 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

radca prawny
Departament Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Opiniowanie przygotowanych przez komórki Urzędu projektów decyzji i postanowień, jak również pism procesowych kierowanych do sądu, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym sporządzanie pism procesowych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
 • Dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanek uzasadniających uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.
 • Udzielanie konsultacji pracownikom departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych.

WARUNKI PRACY: Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w stosowaniu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych oraz ustawy o rachunkowości, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców