wt Gru 2019

Ogłoszenie numer: 2872448, z dnia 2019-12-03

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.)oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400) w zw. z art. 3 „b” ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577)

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli

w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Inspektor / Specjalista ds. kontroli

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

 

Wymaganie niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko specjalisty) lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko inspektora);
 • 2) co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli lub 5 - letni staż pracy w księgowości;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
  • ustawaz dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 351);
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843);
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kreatywność i asertywność;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Inspektor wojewódzki

dolnośląskie / Wrocław

Publikacja: czw Cze 2020

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...

POZNAJ SZCZEGÓŁY