pt Sie 2020

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66943

Warunki pracy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: •zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów prowadzenie i udostępnianie wykazu prac legislacyjnych Ministra •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opracowywanie/ aktualizowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych •uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami •reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych) •monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych •udzielanie porad prawnych •sporządzanie opinii prawnych •opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów •opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, dokumentów •przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny •doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym: udział w negocjacjach)
 • Zadanie 3: Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych •opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym •opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym •opiniowanie projektów rozstrzygnięć wydawanych w toku procedury odwoławczej
 • Zadanie 4: Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej •przygotowywanie dokumentów inicjujących postępowanie (m.in. notyfikacja) •formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię) •opiniowanie stanowisk
 • Zadanie 5: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. •analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii •analizowanie planowanych zmian prawnych •tworzenie bazy wiedzy •przekazywanie informacji zainteresowanym •monitorowanie baz np. m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step) •zgłaszanie propozycji przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem aktów prawnych
 • znajomość przepisów krajowych oraz unijnych z zakresu efektywności energetycznej budynków, prawa budowlanego w szczególności w zakresie: szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w odniesieniu do analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło oraz w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynku; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
 • znajomość procesu legislacyjnego,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska (w szczególności w zakresie ochrony powietrza, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej budynków)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pon Sie 2020

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Główny specjalista Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pon Sie 2020

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pt Sie 2020

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilkanaście...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY