czw Lip 2019

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51567

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach; wyjazdy służbowe do organów KAS oraz do innych jednostek podległych Ministrowi i nadzorowanych przez Ministra w związku z prowadzeniem sprawdzeń, kontroli i audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Wsparcie merytoryczne pracowników komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, dla których administratorem jest Minister Finansów lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) w celu realizacji przepisów prawa.
 • Wykonywanie monitorowania w tym przeprowadzanie audytów, kontroli i sprawdzeń w Ministerstwie Finansów, w organach KAS oraz w innych jednostkach podległych Ministrowi i nadzorowanych przez Ministra, w szczególności w odniesieniu do systemów administrowanych lub współadministrowanych przez Ministra Finansów lub Szefa KAS.
 • Organizacja - we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa - szkoleń, informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w celu zwiększenia świadomości pracowników i funkcjonariuszy w Ministerstwie Finansów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony danych osobowych, a także zarządzeń Ministra Finansów i Szefa KAS w tym zakresie, jak również projektów umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych pod kątem właściwego wdrażania systemu ochrony danych osobowych w resorcie finansów, w tym uwzględnienia analizy ryzyka.
 • Współpraca w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie RODO i DODO z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym oraz monitorowanie realizacji zaleceń wydanych przez organ nadzorczy.
 • Obsługa wniosków składanych przez punkt kontaktowy, w sprawach dotyczących realizacji praw z zakresu danych osobowych przysługujących wnioskodawcom.
 • Opiniowanie i wyjaśnianie okoliczności dotyczących incydentów bezpieczeństwa informacji pod kątem ochrony danych osobowych, w szczególności naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie informacji z zakresu działania inspektora ochrony danych na potrzeby kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Udział w przygotowywaniu stanowisk na potrzeby kontroli zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych osobowych
 • Znajomość RODO, DODO, ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ustaw
 • Znajomość orzecznictwa sądów w zakresie ochrony danych osobowych, decyzji i wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowanie rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Wiedza z zakresu wymagań norm dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Umiejętność przeprowadzania audytów, kontroli i sprawdzeń
 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia szkoleń
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny specjalista Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Starszy specjalista

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pt Sie 2020

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilkanaście...

POZNAJ SZCZEGÓŁY