Starszy Specjalista ds. Systemu Zarządzania

29.07.2021

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Systemu Zarządzania
Miejsce pracy: Warszawa

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Badanie spójności i adekwatności dokumentacji w odniesieniu do zgodności z wewnętrznymi aktami kierowania, ZSZ oraz przepisami zewnętrznymi.
 • Weryfikacja zgodności działań w procesach z właściwością merytoryczną komórek organizacyjnych PAŻP.
 • Koordynacja działań związanych z weryfikacją i aktualizacją ustalonych mierników.
 • Wsparcie w procesie monitorowania wdrażania działań naprawczych wynikających z prowadzonego przez ULC nadzoru bieżącego instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej oraz innych działań związanych z ZSZ.
 • Wsparcie przy badaniu spójności i adekwatności dokumentacji w odniesieniu do zgodności z wewnętrznymi aktami kierowania, ZSZ oraz przepisami zewnętrznymi.
 • Wsparcie w przygotowywaniu materiałów na Przegląd Zarządzania.
 • Wsparcie w zakresie analizy prowadzonych działań w procesach pod kątem poprawy efektywności i skuteczności zarządzania procesami.
 • Koordynacja działań związanych ze sporządzeniem oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.
 • Udział w działaniach związanych z utrzymaniem i rozszerzeniem certyfikatu PAŻP.
 • Monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących służb żeglugi powietrznej oraz ZSZ, pozyskiwanie i kompletowanie aktów prawnych, inicjowanie działań wynikających ze zmian przepisów w tym zakresie.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi PAŻP oraz właścicielami procesów w zakresie działań związanych z efektywnym zarządzaniem procesowym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe o kierunkach Prawo, Ekonomia, Zarządzanie, Administracja lub pokrewne,
 • 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia np. w obszarach monitorowania zgodności systemu zarządzania, audytów, kontroli wewnętrznej,
 • znajomość zasad Compliance, szczególnie dotyczących badania zgodności dokumentacji z procedurami i przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  
 • znajomość przepisów regulujących zasady i sposób działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej,
 • znajomość ustawy Prawo lotnicze,
 • znajomość zasad sporządzania dokumentacji ZSZ oraz przepisów regulujących funkcjonowanie ZSZ,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Certyfikat w zakresie znajomości wymagań normy ISO 9001 będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: szeroki pakiet medyczny, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}