Starszy specjalista

04.02.2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114891

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania i uzgadniania założeń oraz projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących instytutów badawczych MRiRW;
 • realizuje zadania Instytucji Odpowiedzialnej za realizację inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w celu zapewnienia osiągnięcia ustalonych wskaźników w terminach przewidzianych w Planie i zapewnienia aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji inwestycji;
 • prowadzi prace związane z programowaniem inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym również określa zasady wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem;
 • uczestniczy w pracach dotyczących aktualizacji inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury badawczej;
 • uczestniczy w pracach nad projektowaniem linii demarkacyjnej inwestycji A2.4.1. ze wsparciem w ramach polityki spójności na lata 2021-2027, środków przejściowych PROW 2014-2020 i Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027;
 • uczestniczy w pracach w zakresie opracowywania analiz z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość przepisów o instytutach badawczych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Wiedza na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja lub finanse lub ekonomia
 • Roczne doświadczenie zawodowe w admnistracji publicznej lub w zakresie wdrażania wsparcia dla jednostek B+R+I w ramach innych polityk UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami