Radca prawny

19.11.2023

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130332

Warunki pracy

Budynek: • na zewnątrz: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • wewnątrz: brak windy, brak możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją - wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego (ok. 3 razy w miesiącu)

Zakres zadań

 • sporządza opinie prawne i analizy w sprawach właściwych dla Ministra Obrony Narodowej w celu dostarczenia specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz wyjaśnienia danej sytuacji prawnej
 • sporządza informacje w zakresie problemów prawnych przedstawionych przez kierownictwo Departamentu Prawnego oraz formułuje opinie i wnioski w celu wypracowania końcowych rozwiązań i wariantów decyzji
 • wykonuje zastępstwo prawne i procesowe w imieniu Ministra Obrony Narodowej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi na postawie udzielonych pełnomocnictw
 • sporządza pisma procesowe i inne dokumenty w ramach prowadzonych w Departamencie Prawnym postępowań sądowych i administracyjnych, opracowuje stanowiska i odpowiedzi dla sądów w ramach postępowań, w których Minister Obrony Narodowej jest stroną, a także pisma kierowane do organów ścigania, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, organów egzekucyjnych oraz do innych instytucji
 • pozyskuje informacje i materiały od przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji Ministra Obrony Narodowej oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w ramach prowadzonych postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w obszarze związanym z analizą, interpretacją i stosowaniem przepisów prawa
 • wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
 • Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość ustawy o obronie Ojczyzny
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania cywilnego
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • Znajomość ustawy Kodeks karny
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętność: organizacja pracy własnej
 • Umiejętność: współpraca z innymi
 • Umiejętność: dążenie do rezultatu
 • Umiejętność: poszukiwanie rozwiązań
 • Umiejętność: innowacyjność
 • Umiejętność: komunikacja
 • Spełnienie wymogu określonego w ustawie o służbie cywilnej dotyczącego zakazu zatrudniania w służbie cywilnej osoby, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - osoba wybrana do zatrudnienia, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., będzie musiała złożyć Oświadczenie lustracyjne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażanie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty:

Radca prawny

Warunki pracy Departament Prawny mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-12-03

Radca prawny

Warunki pracy praca administarcyjno - biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz., praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, niepełne przystosowanie budynku dla osób...

Więcej informacji

Firma: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

Data publikacji: 2023-12-01

Radca Prawny

Do Twoich zadań będą należeć m.in.: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów umów i innych aktów, pisanie pism procesowych, prowadzenie rejestru spraw sądowych i...

Więcej informacji

Firma: Selgros Cash&Carry

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2023-11-30