Prawo

Podstawy prawa gospodarczego

Jako źródła prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce można podać następujące akty i normy prawne:

1) Prawo Unii Europejskiej
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników obrotu gospodarczego oraz definiuje czynności podejmowane przez te podmioty w obrocie.
ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Kodeks reguluje zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.
3) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). Przepisy zawarte w tej ustawie regulują zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz specyfikują zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej.
4) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209) oraz ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.
5) ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego” (Dz. U. z 1996 r., Nr 6, poz.42). Na mocy tej ustawy utworzony został ogólnopolski dziennik urzędowy, przeznaczony do publikacji danych o przedsiębiorcach wymaganych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisami innych ustaw, w szczególności kodeksem spółek handlowych, stanowią trzon polskiego prawa handlowego.

Dodatkowe informacje o zasadach tworzenia, działania i likwidacji poszczególnych typów osób prawnych będących przedsiębiorcami można znaleźć w następujących ustawach:

– z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981),
– z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561),
– z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203),
– z dnia 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288),
– z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202),
– z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448),
– z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),
– z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934),
– z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940).

prawo-gospodarczePoza tym ważne znaczenie mają:

– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447),
– prawo wekslowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 282),
– prawo czekowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 283),
– ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300),
– ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211),
– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122 poz. 1319).